Venegas Yvonne
Courtesy of Shoshana Wayne Gallery.

Venegas Yvonne

La Guera y Nirvana

2006

Courtesy of Shoshana Wayne Gallery.

101.6 x 127 cm

Œuvre exposée par : Shoshana Wayne Gallery

Courtesy of Shoshana Waybe Gallery.

Œuvre exposée par : Shoshana Wayne Gallery

Courtesy of Shoshana Wayne Gallery.

Venegas Yvonne

Nirvana

2006

Courtesy of Shoshana Wayne Gallery.

101.6 x 127 cm

Œuvre exposée par : Shoshana Wayne Gallery

© 2017 Paris Photo